Belgian English Cocker Club

- Intro
- Beheerraad
- Commissies
- Reglement
- Formulieren
- Geschiedenis
- Standaard
- Kleuren
- Fokkerslijst
- Puppies
- Dekreuen
- Galerie
- Reglement
- Show
- Jongecockerdag
- Wandelingen
- Allerlei
- Info
- Links
- Publiciteit


FCI-Standard N° 5 / 23.11.2012 / EN

ENGLISH COCKER SPANIEL

ORIGIN : Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 08.10.2012.

UTILIZATION : Flushing dog.

CLASSIFICATION FCI :  Group 8 : Retrievers, Flushing Dogs,
Water Dogs.
Section 2 : Flushing Dogs.
With working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY : Cocker Spaniels were recognized as a separate breed from Field and Springer Spaniels soon after the formation of the Kennel Club in 1873. He originated as the ‘cocking spaniel’, and derived this name from flushing woodcock. As with a number of gundog breeds there is nowadays a difference between those used for work and those used for show: the show Cocker is a sturdier, heavier version of his working counterpart.

GENERAL APPEARANCE : Merry, sturdy, sporting; well balanced; compact.

IMPORTANT PROPORTIONS : Measuring approximately same from withers to ground as from withers to root of tail.

BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Merry nature with ever-wagging tail shows a typical bustling movement, particularly when following scent, fearless of heavy cover. Gentle and affectionate, yet full of life and exuberance.

HEAD :

CRANIAL REGION :

Skull : Well developed, cleanly chiselled, neither too fine nor too coarse.
Stop : Distinct, set midway between tip of nose and occiput.

FACIAL REGION :

Nose : Sufficiently wide for acute scenting power.
Muzzle : Square.
Jaws/Teeth : Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.
Cheek : Not prominent.
Eyes : Full, but not prominent. Dark brown or brown, never light, but in the case of liver, liver roan and liver and white, dark hazel to harmonize with coat; with expression of intelligence and gentleness but wide awake, bright and merry; rims tight.
Ears : Lobular, set low on level with eyes. Fine leathers extending to nose tip. Well clothed with long, straight silky hair.

NECK : Moderate in length, muscular. Set neatly into fine sloping shoulders. Clean throat.

BODY : Strong, compact.

Topline : Firm, level, gently sloping downwards to tail from end of loin to set on of tail.
Loin : Short, wide.
Chest : Well developed and brisket deep; neither too wide nor too narrow in front. Ribs well sprung.

TAIL : Set on slightly lower than line of back. Must be merry in action and carried level, never cocked up. Previously customarily docked.
Undocked : Slightly curved, of moderate length, proportionate to size of body giving an overall balanced appearance; ideally not reaching below the hock. Strong at the root and tapering to a fine tip; well feathered in keeping with the coat. Lively in action, carried on a plane not higher than level of back and never so low as to indicate timidity.

LIMBS :

FOREQUARTERS :

General appearance : Legs well boned, straight, sufficiently short for concentrated power. Not too short to interfere with tremendous exertions expected from this grand, sporting dog.
Shoulders : Sloping and fine.
Forefeet : Firm, thickly padded, cat-like.

HINDQUARTERS :

General appearance : Wide, well rounded, very muscular; legs well boned.
Stifle (knee) : Good bend.
Hock : Short below the hock joint, allowing plenty of drive.
Forefeet : Firm, thickly padded, cat-like.

GAIT / MOVEMENT : True through action with great drive covering ground well.

COAT :

HAIR : Flat, silky in texture, never wiry or wavy, not too profuse and never curly. Well feathered forelegs, body and hindlegs above hocks.

COLOUR :

Solid colours :
Black; red; golden; liver (chocolate); black and tan; liver and tan; No white allowed except a small amount on chest.

Particolours :
Bicolours : Black and white; orange and white; liver and white; lemon and white. All with or without ticking.
Tricolours : Black, white and tan; liver, white and tan.
Roans : Blue roan; orange roan; lemon roan; liver roan; blue roan and tan; liver roan and tan.

Any colour or marking other than the above is undesirable.

SIZE AND WEIGHT :
Height approximately :  Dogs : 39 - 41 cm (15 1/2 - 16 ins);
Bitches :  38 - 39 cm (15 - 15 1/2 ins).

Weight approximately 13 - 14,5 kg (28 - 32 lbs).

FAULTS : Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS :

  • Aggressive or overly shy.
  • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
N.B. :
  • Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
  • Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation should be used for breeding.


Vrije vertaling naar het Nederlands (R. Feyaerts):

OORSPRONG : Groot-Brittannië.

DATUM VAN PUBLICATIE VAN DE OORSPRONKELIJK GELDENDE STANDAARD : 08.10.2012.

GEBRUIK : Opstoothond.

FCI CLASSIFICATIE :  Groep 8 : Retrievers, Opstoothonden,
Waterhonden.
Sectie 2 : Opstoothonden.
Met werkproef.

BEKNOPT HISTORISCH OVERZICHT : Cocker Spaniels werden kort na de oprichting van de Kennel Club in 1873 als apart ras onderscheiden van de Field en Springer Spaniels. Hij werd oorspronkelijk 'cocking spaniel' genoemd, een naam die is afgeleid van het opstoten van houtsnip (woodcock). Zoals dat het geval is bij een aantal jachthondenrassen, is er een verschil tussen diegene die gebruikt worden voor de jacht en diegene die gebruikt worden voor deelname aan shows: de Cocker van het show-type is robuuster en zwaarder dan zijn soortgenoot van het werk-type.

ALGEMEEN BEELD : Opgewekt, robuust, sportief; goed in balans; compact.

BELANGRIJKE VERHOUDINGEN : De afstand van de schoft tot de grond is ongeveer gelijk aan die van de schoft tot de staartaanzet.

GEDRAG / TEMPERAMENT : Opgewekte natuur met een immer kwispelende staart, toont een typisch bedrijvig gangwerk, vooral wanneer een geurspoor wordt gevolgd, zonder angst voor zware dekking.

HOOFD :

SCHEDELGEDEELTE :

Schedel : Goed ontwikkeld, zuiver besneden, niet te fijn , noch te grof.
Stop : Duidelijk afgetekend, gesitueerd halfweg tussen occiput en neuspunt.

VOORSNUITGEDEELTE :

Neus : Voldoende wijd voor optimaal reukvermogen.
Voorsnuit : Vierkant.
Kaken/Gebit : Sterke kaken met een perfect, regelmatig en compleet schaargebit, d.w.z. dat de bovenste snijtanden nauw over de onderste passen en recht in de kaak geplaatst zijn.
Wang : Niet uitpuilend.
Ogen : Vol, maar niet uitpuilend. Donker bruin tot bruin, nooit licht, maar in het geval van lever, leverschimmel of lever en wit, donker hazelnootkleurig in harmonie met de vachtkleur; met een intelligente en zachtaardige uitdrukking maar alert, helder en opgewekt; strak aansluitende oogleden.
Oren : Lobvormig, laag aangezet ter hoogte van de ogen. De dunne oorlappen reiken tot aan de neuspunt. Goed bevederd met lang zijdeachtig haar.

NEK : Matig lang, gespierd. Vlot overgaand in fijne, schuinliggende schouders. Droge hals.

LICHAAM : Sterk, compact.

Topline : Vast, evenwijdig met de bodem, tussen het einde van de lende en de staartaanzet licht afhellend naar de staart toe.
Lende : Kort, breed.
Borst : Goed ontwikkeld met ruime borstdiepte; niet te breed noch te smal in de voorborst. Ribben goed gewelfd.

STAART : Iets lager dan de rug aangezet. Steeds in beweging als uitdrukking van het opgewekte karakter van de hond, horizontaal gedragen, nooit opgericht. Eertijds naar gewoonte gecoupeerd.
Ongecoupeerd : Licht gebogen, van matige lengte, in verhouding met de lengte van het lichaam zodat het geheel een evenwichtig beeld geeft; liefst niet voorbij de hak reikend. Sterk aan de basis en geleidelijk op een punt toelopend; met een goede bevedering die past bij de vacht. Levendig bewegend, in lijn met de rug gedragen, nooit hoger maar ook niet zo laag dat het op schuwheid duidt.

LEDEMATEN :

VOORHAND :

Algemeen beeld : Benen met goed bot, recht, voldoende kort voor geconcentreerde kracht. Niet zo kort dat ze een belemmering vormen voor de buitengewone inspanningen die van deze voortreffelijke jachthond worden verwacht.
Schouders : Schuin geplaatst en fijn.
Voorvoeten : Stevig, met dikke voetzolen, gelijkend op die van een kat.

ACHTERHAND :

Algemeen beeld : Breed, goed gerond, zeer gespierd; benen met goed bot.
Knie : Goed gebogen.
Hak : kort vanaf het hielgewricht, hetgeen een goede stuwing mogelijk maakt.
Achtervoeten : Stevig, met dikke voetzolen, gelijkend op die van een kat.

GANGWERK : Zuiver doorgezette beweging met goede stuwing waarbij veel grond wordt beslagen.

VACHT :

HAAR : Vlak, zijdeachtig van textuur, nooit stug of gegolfd, niet te overvloedig en nooit gekruld. Goed bevederde voorbenen, lichaam en achterbenen boven de hakken.

KLEUR :

Eénkleuren :
Zwart; rood; golden; leverkleur (chocolade); zwart met tan; lever met tan; Geen wit toegestaan behalve een kleine vlek op de borst.

Meerkleuren :
Tweekleurig bont : Zwart/wit; oranje/wit; lever/wit; geel/wit. Al deze kleuren met zuiver wit of met kleine kleurvlekjes in het wit(ticking).
Driekleurig bont : Zwart/wit met tan; lever/wit met tan.
Schimmels : Blauwschimmel; oranjeschimmel; geelschimmel; leverschimmel; blauwschimmel met tan; leverschimmel met tan.

Elke andere kleur dan bovengenoemde is ongewenst.

GROOTTE EN GEWICHT :

Schofthoogte bij benadering :  Reuen : 39 - 41 cm (15 1/2 - 16 ins);
Teven :  38 - 39 cm (15 - 15 1/2 ins).

Gewicht bij benadering : 13 - 14,5 kg (28 - 32 lbs).

FOUTEN : Elke afwijking van bovenststaande punten moet als een fout beschouwd worden en de strengheid waarmee de fout moet worden beoordeeld moet in nauwgezette verhouding staan tot haar ernst en haar invloed op de gezondheid en het welzijn van de hond.

DISKWALIFICERENDE FOUTEN :

  • Agressief of overmatig schuw.
  • Elke hond die duidelijk fysieke afwijkingen of gedragsstoornissen vertoont, moet worden gediskwalificeerd.
N.B. :
  • Reuen moeten twee klaarblijkelijk normale testikels hebben die volledig in het scrotum zijn ingedaald.
  • Enkel functioneel en klinisch gezonde honden, met een rastypische conformatie zouden mogen gebruikt worden voor de fok.home topCocker


Webmaster: R. Feyaerts
© copyright Belgian English Cocker Club