Belgian English Cocker Club

- Intro
- Beheerraad
- Commissies
- Reglement
- Formulieren
- Geschiedenis
- Standaard
- Kleuren
- Fokkerslijst
- Puppies
- Dekreuen
- Galerie
- Reglement
- Show
- Jongecockerdag
- Wandelingen
- Allerlei
- Info
- Trimsalons
- Links
- Publiciteit


INTERN REGLEMENT

Aanvulling bij de statuten
6e editie van 31-01-2007

ARTIKEL 1

Dit intern reglement heeft tot doel een aanvulling te zijn en uitleg te verschaffen over beschikbare statuten waarop ze betrekking hebben:
 1. door middelen van handelingen van de BECC.
 2. door het in werking stellen van gespecialiseerde commissies.
Dit intern reglement kan aangevuld, gewijzigd of herzien worden op aanvraag van de bestuursleden van de VZW (indien na bevestiging op AV).
Deze maatregelen zijn onmiddellijk van kracht en onze leden worden ervan op de hoogte gebracht door publicatie in de revue van de VZW.

ARTIKEL 2: COMMISSIES

De verschillende commissies welke momenteel werkzaam zijn :
 1. De commissie «PUBLICITEIT & REVUE»
 2. De commissie «FOK & KAMPIOENSCHAP»
 3. De commissie «TENTOONSTELLING»
 4. De commissie «DIVERSE ACTIVITEITEN»

ARTIKEL 3: SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIES

 1. De commissies hebben tot doel om bekwame personen bij elkaar te brengen met het zicht op het voorbereiden en realiseren van een club-activiteit.
 2. Iedere commissie is samengesteld uit ten minste een lid van het bestuur en uit particuliere leden gekwalificeerd op betreffend gebied waartoe de commissie bevoegd is.
 3. De leden van een commissie zijn benoemd of worden ontslagen door het bestuur.
 4. De commissies kunnen enkel werken na akkoord van het bestuur.
 5. De verantwoordelijken van de commissie zullen vragen uitgenodigd te worden op een werk vergadering van het bestuur teneinde daar hun projecten voor te stellen.
 6. Het bestuur kan een budget toekennen aan een commissie met het zicht op het realiseren van een particulier project, met betrekking tot dit om de uitgaven te verrechtvaardigen die enkel door de penningmeester van het bestuur zal kunnen betaald worden.

ARTIKEL 4: DE COMMISSIE «PUBLICITEIT & REVUE»

 1. De BECC geeft driemaandelijks een revue uit.
 2. De namen van de leden van het redactiebureel zijn in elke uitgave vermeld.
 3. De naam en de medewerkers van de verantwoordelijke van de publiciteit zijn opgenomen in iedere uitgave.
 4. Alle leden mogen een artikel opsturen voor publicatie in de revue (indien mogelijk per e-mail).
 5. De ontvangen artikels worden door de redactie onderworpen aan een technisch nazicht en zullen gepubliceerd worden in een volgende editie.
 6. Gezien het gegeven dat de revue een tweetalige uitgave is, kan een zeker noodzakelijk uitstel nodig zijn teneinde de vertalingen te kunnen uitvoeren.
 7. De inhoud van ieder gepubliceerd artikel zal verschijnen onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn opsteller, het bestuur en de leden van de commissie verwerpen iedere verantwoordelijkheid aangaande dit onderwerp.
 8. Het bestuur en de leden van de commissie behouden zich het recht van publicaties van artikels te weigeren of artikels aan te passen indien deze niet stroken met de filosofie van de BECC.
 9. Het bestuur gebruikt de revue om de leden te informeren over alle georganiseerde activiteiten.

ARTIKEL 5: DE COMMISSIE «TENTOONSTELLING»

 1. De tentoonstellingen en wedstrijden georganiseerd door de BECC hebben tot doel de selectie en de promotie van de engelse cocker van zuiver ras.
 2. In de mate van het mogelijke, organiseert de BECC ieder jaar een activiteit van het type expo/wedstrijd/clubmatch/fields met toekenning van het CAC.
 3. De BECC erkend zijnde « Club Selectionneur » kan de commissie geregeld deze manifestaties organiseren.
 4. De commissie kan, in akkoord met het bestuur, een expo/wedstrijd organiseren in samenwerking met andere clubs erkend door de KKUSH.
 5. Alle andere soorten activiteiten kunnen gerealiseerd worden na akkoord van het bestuur.

ARTIKEL 5b: DE COMMISSIE «DIVERSE ACTIVITEITEN»

 1. De commissie organiseert regelmatig activiteiten van het type «wandelingen».
 2. Het bureel van de commissie kan, in akkoord met het bestuur activiteiten organiseren in samenwerking met andere clubs erkend door de KKUSH.
 3. Alle andere soorten activiteiten kunnen gerealiseerd worden na akkoord van het bestuur.

ARTIKEL 6: DE COMMISSIE «FOK & KAMPIOENSCHAP»

In naam van de FCI draagt de KKUSH de verantwoordelijkheid van de evolutie en van de kwaliteit van de rashond over aan een speciaalclub. De BECC aanvaardt onder het N° 1118 de taak van het rasbeheer voor de Engelse Cocker Spaniel in Belgie.
 1. Het voornaamste doel van deze commissie is de verbetering van het ras.
 2. De commissie is belast met het toezicht houden op de fok.
 3. Zijn leden zijn verkozen uit de meest ervaren fokkers.
 4. De commissie kan de medewerking inroepen van experten zoals keurders, dierenartsen en/of andere personen om zijn doel te realiseren.
 5. Ze is belast met :
  1. bijstand bieden aan ernstige amateur fokkers.
  2. het uitreiken van het LABEL «AANBEVOLEN FOKKER» waarvan de modaliteiten vermeld staan in artikel 6b.

ARTIKEL 6b: HET LABEL «AANBEVOLEN ELITE COCKERFOKKER OP SCHOONHEID»

 1. De Fokcommissie beslist om het Label «AANBEVOLEN FOKKER» toe te kennen onder bepaalde voorwaarden hieronder bepaald, aan de fokkers die erom vragen.
 2. Deze aanvragen dienen te worden geadresseerd aan de secretaris die ze zal onderwerpen aan de goedkeuring van de commissie op de eerstvolgende vergadering.
 3. De kandidaat Aanbevolen Fokker verbindt zich ertoe nauwgezet de richtlijnen te eerbiedigen en in’t bijzonder de dienst «na verkoop» die hij zal verzekeren aan de personen aan wie hij een pup zou verkocht hebben.
 4. Een certificaat «Aanbevolen Fokker» zal verstuurd worden aan het lid die ervoor aangenomen is.
 5. De toegekende titel kan elk jaar door de commissie heronderzocht worden, en in geval van niet respecteren van het reglement, kan de fokker dit A.F. label voor een jaar worden ontnomen.
 6. De Aanbevolen Fokkers zijn vermeld op informatiebladen uitgegeven door de BECC.
 7. OM DIT TE DOEN SELECTIONEERDE DE COMMISSIE VOLGENDE HIERNA VERMELDE CRITERIA:
  1. Eigenaar zijn van een kennelnaam gedeponeerd en erkend door de FCI.
  2. Lid zijn van de BECC sedert minimum 2 jaar.
  3. Deelgenomen hebben aan ten minste 2 clubmatches van de BECC tijdens de 3 afgelopen jaren.
  4. Engelse Cocker Spaniels gefokt hebben sedert ten minste 6 jaar.
  5. Geselectioneerd hebbend voor het creeren van de kennel, uit Engelse Cocker Spaniels van origine bekend om hun kwaliteiten en waarvan de reputatie van de kennelnaam garant staat voor kwaliteit.
  6. Voor de fok gebruiken : honden die minimum 2 kwalificaties UITMUNTEND onder twee verschillende keurmeesters hebben behaald op CAC of CACIB tentoonstellingen.
  7. Regelmatig en met succes Cockers van zijn fok uitbrengen op tentoonstelling.
  8. De bekwaamheid hebben om de kopers in te lichten betreffende de zorgen, de voeding, de toilettage en de opvoeding van zijn engelse cockers.
  9. Voldoende kennis hebben van het ras en van zijn bijzonderheden.
  10. Niet fokken met een hond zonder officiele papieren.
  11. Niet leveren aan verderverkopers en ook geen honden kopen met het doel om verder te verkopen.
  12. Zich engageren om «een levenslange bijstand» te verzekeren aan de kopers van zijn Engelse Cockers.
 8. De commissie kan een cursus met examen organiseren om de bekwaamheid te controleren van de kandidaat conform aan punt 14 en 15.
 9. De commissie heeft het recht om het label A.F. niet meer toe te kennen indien de fokker een verplichting niet nakomt.

ARTIKEL 6c: PUPPYBEMIDDELING

 1. De fokkers die wensen te genieten van de dienst puppybemiddeling dienen een fotocopy van het «dek- en geboorteaangifte» formulier te zenden aan de verantwoordelijke van de dienst.
 2. Teneinde de liefhebbers ten beste in te kunnen lichten, zou U willen bijvoegen een beschrijving van het nest (geslacht – kleur…).
 3. Een deelname in de kosten is gevraagd per nest, dit bedrag dient te worden gestort op rekening van de club met vermelding « Puppybemiddeling».
 4. Wanneer een teef gedekt is, kan de fokker reeds de verantwoordelijke van de dienst inlichten van de vermoedelijke datum van geboorte.
 5. In diezelfde geest, zal de fokker de verantwoordelijke inlichten als er geen pups meer beschikbaar zijn.
 6. Bij dit huidig intern reglement is een gedetailleerd bijvoegsel hieromtrent toegevoegd.

ARTIKEL 7: LIDGELD

 1. Het bedrag van het lidgeld is voor het lopende jaar als volgt bepaald door het bestuur :
  1. Belgie:
   • voor het eerste familielid: 15 Euro
   • voor de bijkomende leden wonende op hetzelfde adres: 10 Euro
  2. Buitenland:
   • voor het eerste familielid: 20 Euro
   • voor de bijkomende leden wonende op hetzelfde adres: 15 Euro
 2. Er wordt aan de nieuwe leden eenmalig dossierkosten aangerekend: 5 Euro
 3. Het bedrag van het lidgeld dient gestort te worden op de lopende rekening van de BECC vzw.
 4. De leden dienen elk jaar hun lidgeld over te maken voor 31 januari. Bij gebrek hieraan worden ze automatisch aanzien als ontslagnemend. Behoudens in zeer ernstige omstandigheden (zoals hospitalisatie) wordt geen enkele uitzondering hierop aangenomen.
 5. Ieder lid ontvangt een lidkaart na ontvangst van zijn lidgeld.
 6. De bijkomende leden (3 – 5) ontvangen geen revue op hun persoonlijke naam maar delen dezelfde revue met de leden onder (2 – 6).
 7. De fokkers welke een aanmelding «steunend lid » willen aanbieden aan de personen die koper zijn van één van hun pups moeten hiervoor een speciaal document gebruiken welke beschikbaar is op het secretariaat. Dit lidgeld is teruggebracht tot 50% van de bijdragen vermeld in alinea’s (2 en 4), de bijdragen vermeld in alinea 6 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 8: LEDEN

 1. Uitgesloten zijn vennootschappen, hondenverkopers en fokkers van wie het fokken van honden de voornaamste beroepsactiviteit is. Alle andere personen kunnen hun aanvraag tot lidmaatschap richten aan de secretaris, die dit zal voorleggen op de bestuursvergadering.
 2. ERELEDEN EN RAADGEVENDE LEDEN
  1. Worden door het bestuur op de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgedragen.
  2. Betalen geen lidgeld.
  3. Hebben geen stemrecht op de Algemene Vergaderingen.
 3. EFFECTIEVE LEDEN
  • Moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
   1. Minstens twee Engelse cockers bezitten (gelieve een kopie van de stambomen en de ABIEC-documenten toe te voegen).
   2. Engelse Cocker Spaniels fokken en eigenaar of mede-eigenaar zijn van een FCI-kennelnaam (geldig voor beide partners)
   3. Aan Shows en/of Field-trials deelgenomen hebben, georganiseerd door de club sinds minimum vijf jaar. De deelname aan de organisatie wordt mede in overweging genomen.
   4. Van Belgische nationaliteit zijn
   5. De jaarlijkse bijdrage betalen.
   6. Aangesloten lid zijn sinds minstens 3 jaar.
  • Hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.
 4. STEUNENDE LEDEN
  • Betalen lidgeld.
  • Hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
 5. KANDIDAAT LEDEN
  Personen die deel uit maken van Kynologische Verenigingen niet aangesloten bij de KKUSH of van buitenlandse verenigingen niet erkend door de F.C.I. worden gevraagd een ontslag brief te overhandigen aan hun desbetreffende organisatie. Duplicaat van deze brief wordt bijgehouden in de dossiers van onze club en een kopij zal eveneens gestuurd en bijgehouden worden door de K.M.S.H.

ARTIKEL 9: NALEVEN DER STATUTEN - UITSLUITING

 1. De persoon die als effectief lid wordt aanvaard krijgt kopij van de statuten en houdt zich er aan deze na te leven.
 2. De leden verbinden er zich toe harmonisch met elkaar om te gaan, dit is noodzakelijk ter naleving van de doelstellingen van de club. Indien een lid het zich hem/haar ontbreekt aan beleefdheid en aan correctheid heeft het bestuur het recht hem/haar uit de club te zetten..Overeenkomstig met de statuten, zal betreffend lid voorlopigheidshalve geschorst worden tot aan de uitsluiting door de Algemene Vergadering.
 3. Het bestuur kan tevens leden uitsluiten die een feit gepleegd hebben tegen de eer in of die ernstige schade toegebracht hebben aan de belangen van de club.Uiteindelijk zal een vergadering van bestuur bijeengeroepen worden ten minste 15 dagen op voorhand op een datum, op een uur en op een plaats die elkeen toelaat er aanwezig te zijn.
 4. Na de persoon in kwestie gehoord te hebben, die uitgenodigd werd door aangetekend schrijven om zich te verdedigen en de nodige uitleg te geven, zal een eventuele uitsluiting uitgesproken worden door de meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
 5. In geval dat de betrokkene niet komt opdagen zal volgend geldige procedure «stemmen bij verstek» van toepassing zijn .
 6. Alle personen getroffen door een straf waarvan de gevolgen zich beperken tot de vereniging hebben het recht, wanneer zij menen dat de beslissing tegen hen genomen de statuten niet respecteert, in beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de KKUSH.
 7. De persoon getroffen door een straf zal er op de hoogte van gebracht worden door aangetekend schrijven en zal op dezelfde manier ingelicht worden van zijn recht op hoger beroep.

ARTIKEL 10: DE RAAD VAN BESTUUR

 1. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht zijn/haar ontslag in te dienen als hij/zij denkt zijn/haar functie niet meer naar believen te kunnen uitoefenen. Hij/zij kan een andere aanvaarden door hem/haar zelf voorgesteld of door andere bestuursleden.
 2. Ieder ontslag als lid van de Raad van Bestuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren aan de Voorzitter of Secretaris gericht en in geval dit niet zou mogelijk zijn aan alle andere bestuursleden.
 3. De procedure die door een effectief lid moet opgevolgd worden om zijn kandidatuur in te dienen als lid van de Raad van Bestuur, wordt in Artikel 13 nader beschreven.
 4. Het bestuur vergadert wanneer het nodig wordt geacht en indien mogelijk toch trimestrieel.
 5. Het bestuur kan geen beslissingen nemen als de meerderheid van de bestuursleden niet aanwezig is...
 6. Het bestuur heeft alle gezag en bevoegdheid betreffende het beleid van de club.
 7. De planning van de vergaderingen is unaniem opgesteld. Data, plaats en uur van de vergaderingen moeten zo worden vastgelegd dat elk bestuurslid aanwezig kan zijn.
 8. De agenda van de vergaderingen is een verplichting, het bestaat erin de club te beheren waardoor het niet nodig is een convocatie te sturen voor desbetreffende bestuursvergadering
 9. Indien een bestuurslid het nodig acht een bijkomende vergadering te organiseren, om een idee voor te stellen, om een probleem op te lossen, zal deze dit vragen aan de secretaris die er zich mee zal belasten. In dit geval zal een dagorde verzonden worden aan de bestuursleden.
 10. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten in deze volgorde door de Voorzitter of de Secretaris.
 11. De stemming gebeurt met opgestoken hand behalve wanneer het om een persoon gaat – in dat geval moet de stemming geheim zijn.
 12. Om aangenomen te worden moet een voorstel de absolute meerderheid der stemmen halen (+dan 50%).
 13. In geval van pariteit zal de stem van de persoon die de vergadering voorzit de beslissende zijn.
 14. In geval van pariteit bij geheime stemming wordt de stemming geannuleerd en moet overgedaan worden.
 15. In geval van sterfte of ontslag van één der bestuursleden, kan het bestuur de hulp van een effectief lid inroepen teneinde deze vacante post te kunnen vervangen.
 16. Deze vervanging zal vernoemd worden als “dienstdoend” tot de volgende Algemene Vergadering.
 17. Indien nodig kan het bestuur de verdeling van de bestuursfuncties herorganiseren.
 18. De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
 19. In geval dat nieuwe kandidaturen ontbreken zullen de uittredende bestuursleden automatisch herkozen worden.
 20. De Voorzitter en de Secretaris kunnen niet uittreden in éénzelfde lopend jaar.
 21. Alle beslissingen getroffen door het bestuur worden opgesteld in de notulen van de vergadering : het Proces-verbaal (tweetalig-nederlands/frans) dat zal getekend worden door de voorzitter en secretaris.
 22. Ieder bestuurslid ontvangt een copy van dit proces-verbaal van de vergadering. Het origineel wordt in het proces-verbaal register bewaard conform de wet.
 23. Alle gemaakte bestuursonkosten (mits voorlegging van de gepaste bewijzen) worden terugbetaald door de penningmeester.

ARTIKEL 11: DE BESTUURSFUNCTIES

 1. De VOORZITTER staat in voor het algemene beleid van de vereniging conform de statuten, met name:
  1. het voorzitten van de bestuursvergaderingen
  2. het voorzitten van de Algemene Vergaderingen
  3. de club promoten door en met alle beschikbare middelen
  4. bemiddeling tussen de leden van de club.
  5. analyseren en voorstellen doen zodat de doelstellingen van de club bereikt worden.
 2. De SECRETARIS is belast met:
  1. De algemene correspondentie van de club.
  2. De convocaties voor de bestuursvergaderingen en AV.
  3. Het opstellen en bijhouden van:
   • Een actuele ledenlijst, dit in samenwerking met de penningmeester.
   • Het eindejaarsrapport bestemd voor de ADD.
   • Een rapport betreffende de activiteiten voor de AV.
   • De rapporten van de bestuursvergaderingen.
 3. De PENNINGMEESTER is belast met alle financiele activiteiten van de club.
  1. Het bijhouden van de boekhouding.
  2. Het melden aan het secretariaat van ontvangen lidgelden.
  3. Voor de AV de aangestelde controleurs convoceren om de jaarlijkse afrekening na te kijken.
  4. Op de AV het financiele rapport voorleggen dat werd goedgekeurd door de controleurs betreffende het voorbije jaar.
  5. Op de AV het voorziene budget voorleggen betreffende het volgende jaar.

ARTIKEL 12: ALGEMENE VERGADERING

 1. Een Algemene Vergadering zal jaarlijks georganiseerd worden, indien mogelijk , in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.
 2. De DAGORDE moet minimum en verplicht de volgende punten inhouden:
  1. Toespraak van de voorzitter
  2. Rapport van de Secretaris.
  3. Rapport van de Penningmeester.
  4. Diversen.
 3. De CONVOCATIE zal, voor de A.V. plaats vindt, gepubliceerd worden in de revue, en dit zonder nadelige wettelijke maatregelen.
 4. De secretaris zal de AANWEZIGHEIDSLIJST opstellen van de aanwezige effectieve leden en zal ook de stembiljetten uitdelen.
 5. STEMMEN gebeurt bij geheime stemming, ieder effectief lid kan slechts drager zijn van één volmacht. Het tellen van de stemmen gebeurt door 2 leden die voorafgaand werden aangesteld.
 6. Alleen de effectieve leden die in regel zijn met hun lidgeld voor het betreffende jaar van de A.V. hebben stemrecht.
 7. Het bestuur zal 2 vrijwilligers vragen voor de CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING, dit met het oog op de volgende AV.

ARTIKEL 13: NIEUWE KANDIDATUUR VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

 1. Teneinde de wet op de VZW alsmede onze statuten en huishoudelijk reglement te kunnen eerbiedigen, moet het volledige sollicitatiedossier in het bezit zijn van de Secretaris-generaal uiterlijk op 30 juni.
 2. Het effectief lid moet zijn kandidatuur per aangetekende brief aan de Secretaris-Generaal voorstellen.
 3. Na ontvangst, zal de Secretaris-generaal een in te vullen dossier naar de kandidaat opsturen.
 4. Het naar behoren ingevulde sollicitatiedossier zal vervolgens naar de Algemene Secretaris per aangetekende zending opgestuurd worden.
 5. De inhoud van het sollicitatiedossier is vertrouwelijk.
 6. De kandidaat moet:
  1. Effectief lid zijn van de vzw sinds minstens 3 jaar.
  2. Engelse Cocker Spaniels fokken onder een FCI-kennelnaam sinds minstens vijf jaar.
 7. Het dossier bevat onder andere:
  1. Een identiteitsfiche.
  2. Een formulier betreffende zijn cynologische bevoegdheden.
  3. Een motivatiebrief.
 8. Al de beantwoordde informatie moet met een copy van de officiele documenten bevestigd worden (stamboom, attest van cursussen…)
 9. Om aanvaard te worden, moet een kandidatuur :
  1. Aan alle criteria van het dossier beantwoorden.
  2. Met het oog op een verkiezing gepresenteerd worden of wanneer een mandaat vacant is geworden.
 10. Overeenkomstig met de statuten, besluiten de leden van de Raad van Bestuur onherroepelijk over het aantal noodzakelijke mandaten voor de goede werking van de vereniging.
 11. Het sollicitatiedossier wordt opgesteld om de leden van de Raad van Bestuur toe te laten om de bevoegdheden van de kandidaat te beoordelen alvorens zijn kandidatuur voor te leggen aan de Algemene Vergadering.
 12. De Raad van Bestuur spreekt zich uit over de kandidatuur, aanvaardt of verwerpt het zonder enige reden te moeten geven voor zijn eventuele weigering. In geval van goedkeuring, wordt de kandidatuur op de agenda van de volgende Algemene Vergadering geplaatst.
 13. Twee personen die op hetzelfde adres wonen kunnen niet deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

Huishoudelijk reglement dat met algemene stemmen werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 31 januari 2007.
home topcocker

Webmaster: R. Feyaerts
© copyright Belgian English Cocker Club